سخنرانی ها

سخنرانی در سمینار زنان سال ۲۰۱۳ در هانوفر: از اتاقی از آن خود تا میدانی از آن خود

متن سخنرانی را این جا بخوانید

 

سخنرانی در بنیاد پژوهشهای زنان ایران سال ۲۰۰۹ : زندگی های نزیسته و مبارزه برای زیستن

متن این سخنرانی را این جا بخوانید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s