جستارهای فارسی

لینک به چندی از  جستارهای فارسی

سال ۲۰۱۷

تأملاتی هفت‌گانه بر دوران مدرن و پسامدرن: تن و بدن در روند برآمدن و تسلط حوزه اجتماعی بر حوزه های سیاسی و خصوصی

بخش اول تا سوم

بخش چهارم تا ششم

بخش هفتم

 

سال ۲۰۱۶

لایه هایی کودک‌آزاری: نگاهی به آخرین رمان تونی موریسن

این جستار را این جا بخوانید 

 

سال ۲۰۱۴

آموزش شهروندی از طریق رای و مشارکت در دموکراسی: جستاری داستانی

این جستار را این جا بخوانید

داستان هایی از “زنان” نسل من: در ستایش تجربه گرایی زنان نسل قدیم و جدید

این جستار را این جا بخوانید

 

سال ۲۰۱۲

“منظره درست کردن”: کنش سیاسی کلیدی در مبارزه با فرهنگ خانم حضرت زهرا

این جستار را این جا بخوانید

سال  ۲۰۰۹

خمینی و امت گریه: خطابگر و مخاطب اصلی انقلاب ایران

این مقاله را اینجا بخوانید

 

 

سال ۲۰۰۸

بازی در بازی: میانه ای بر کتاب قدرت و لذت

این جستار را این جا بخوانید

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s